POLITYKA PRYWATNOŚCI

OMK Solutions sp. z o.o. z/s w Warszawie („Polityka prywatności”)


Wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych przez OMK Solutions sp. z o.o. z/s w Warszawie.


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Polityka prywatności ma charakter informacyjny.

  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.omksolutions.eu jest OMK Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612948 , Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, adres wykonywania działalności: ul. Złota 59, NIP: 5252655482, REGON: 364217499, kapitał zakładowy w wysokości 30 000 złotych („Administrator”). Z Administratorem można się z skontaktować pod adresem e-mail biuro@omksolutions.eu lub na adres siedziby.

  3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest świadczenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych dedykowanych podmiotom posiadającym pojazdy finansowane w formie leasingu, kredytu lub gotówki jak również firmom, które świadczą usługi z zakresu zarządzania.

  4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  5. Klient oznacza:

   1. osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

   2. osobę prawną; albo

   3. jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

    która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Administratorem.

 2. CELE I CZAS PRZETWARZANIA ORAZ ODBIORCY DANYCH

  1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w na stronie Administratora.

  2. Możliwe cele zbierania danych osobowych przez Administratora:

   1. Zawarcie i wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

   2. Rozpatrywania skarg i reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

   3. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;

   4. Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

   5. Prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu.

   6. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu, w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

   7. Dla celów statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej działalności, do czasy gdy posiadamy dodatkową inną podstawę prawną przetwarzania - w razie gdy podstawę utracimy, dane ulegają anonimizacji.

   8. Obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych działań, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności, przez okres 3 lat.

  3. Administrator może przekazywać dane osobowe odbiorcom tj.:

   1. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

   2. Podmiotom umożliwiającym dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

   3. Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

   4. Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

   5. Firmom windykacyjnym i prawnym;

   6. Podmiotom wspierającym w prowadzonej działalności na swoje zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność Administratora, w tym dostawcom oprogramowania oraz usług IT.

  4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:

   1. użytkownika pojazdu (imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy, data rozpoczęcia użytkowania, marka, model, rocznik, nr rejestracyjny, nr VIN pojazdu),

   2. dane właściciela pojazdu (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP, telefon, adres email),

   3. dane polisy ubezpieczeniowej (numer polisy, okres ubezpieczenia, wysokość składki),

   4. poprzednich użytkowników pojazdu (imię, nazwisko, okres użytkowania),

   5. szkód komunikacyjnych (informacje o zdarzeniu, kierującym, właścicielu, dane sprawcy i pojazdu sprawcy, dane dotyczące polisy sprawcy, notatki organów wezwanych do zdarzenia, inne dokumenty wymagane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, wykaz obsługiwanych szkód),

   6. inne niezbędne do właściwego świadczenia usług.


    W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta, numer identyfikacyjny REGON.


 3. UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

  I DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

  1. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  2. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.


 4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

  1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, lub mogłyby nastąpić inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

  2. W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jak również podejmujemy działania remarketingowe.


 5. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

  1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Administratora (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności od urządzenia).

  2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Administratora w następujących celach:

   1. identyfikacji Klientów jako zalogowanych i pokazywania, że są zalogowani;

   2. zapamiętywania produktów wybieranych z dostępnych świadczonych przez Administratora usług;

   3. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania na stronie Administratora;

   4. dostosowywania zawartości strony Administratora do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących rozmiaru układu strony w zależności od urządzenia) oraz optymalizacji korzystania ze stron Administratora;

   5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Administratora.

  3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Administratora.

  4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez stronę Administratora –zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

  5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze strony Administratora (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Administratora. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.


 6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

  3. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

  4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:

   1. wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do

   2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

  5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki prywatności.


 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Strona Administratora może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.